Co je to?

EMOČNÍ INTELIGENCE

Emoční inteligence je součástí soft skills, tedy tzv. měkkých dovedností. Jde o schopnost vcítit se do emocí ostatních. Zahrnuje empatii i soucit ve vztahu k ostatním jedincům, a zároveň sebeuvědomění k sobě samotnému. 

Jedinci s vysokou emoční inteligencí se nebojí vyjádřit své emoce napřímo a jasně. Nejsou pod tlakem a neovládají je negativní emoce, jako například beznaděj, sebelítost nebo pocit viny či oběti. Dokáži myslet racionálně, tedy jsou schopni ovládat své emoce a mít je v souladu s prožíváním reality. Za svůj život přebírají zodpovědnost, stejně jako za své myšlenky, činy i emoce. Jsou emočně stabilní.

Naopak jedinci s nízkou emoční inteligencí nedokážou převzít za své pocity odpovědnost. Je pro ně obtížné zdůvodnit, proč cítí to, co právě cítí. Někdy mohou ze svých pocitů obviňovat jiné osoby, což se může projevit kritikou, útoky, různými nařízeními či radami. V jiných osobách se mohou pokusit vyvolat pocit viny anebo vznášet neoprávněné soudy.